piątek, 23 grudnia 2011

Sama karta pojazdu  przypomina swym wygładem paszport. Ta cecha nie jest przypadkowa gdyż oba blankiety wytwarzane są w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

W samym dokumencie odnajdziemy zasadniczo dwa rodzaje informacji. Pierwsze stanowią wpisy identyfikujących sam pojazd i należą do nich:

- marka, typu, model pojazdu,

- rok produkcji,

- numer identyfikacyjny VIN / Numer podwozia i nadwozia,

- numer silnika,

- pojemność / moc silnika,

- dopuszczalna masa całkowita pojazdu,

- dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy,

- liczba miejsc,

- dopuszczalna ładowność,

- największy dopuszczalny nacisk osi,

- liczba osi,

Dodatkowo w dokumencie znajdują się rubryki na wpisy dotyczące zmiany parametrów technicznych.

Druga kategoria informacji dotyczy właścicieli pojazdy, w tym:

- imię i nazwisko, oraz dokładny adres,

- numer PESEL /REGON,

- numer dowodu rejestracyjnego,

- numer rejestracyjny,

- data I rejestracji za granicą,

- data I rejestracji,

- miejsce na pieczęć urzędu rejestrującego.

Dokument posiada również miejsce na adnotację urzędowe oraz pouczenie zawierające w siedmiu punktach informację: czym jest dokument i w jaki sposób się nim obchodzić.

Jako dokument ścisłego zarachowania, karta pojazdy oczywiście posiada indywidualny numer a sam druk i papier  posiadają stosowne zabezpieczenia.

Karta pojazdu jako dokument obowiązujący na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej został wprowadzony do powszechnego użytku na podstawie  regulacji zawartej w art. 77  ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, pojazd o ile nie został sprowadzony na terytorium Polski przez producenta pojazdu lub importera ( mowa o pojazdach fabrycznie nowych), przy pierwszej rejestracji otrzymuję kartę pojazdu.  Prawo to obowiązuje od 1 lipca 2999 roku. Dokument wydaje właściwy terytorialnie starosta powiatowy po złożeniu przez właściciela pojazdu wniosku i po uiszczeniu opłat.

Z powyższego obowiązku istnieją wyłączenia i dotyczą one pojazdów:

-  zabytkowych,

- przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz misji specjalnych   państw obcych i organizacji międzynarodowych.

 Czym jest zatem karta pojazdu? Posługując się pewną analogią można powiedzieć, iż o ile dowód rejestracyjny byłby  swego rodzaju „dokumentem tożsamości” pojazdu o tyle karta pojazdu staje się „księga wieczystą” pojazdu. Istnieje niemniej zasadnicza różnica pomiędzy tymi dokumentami.  Dowód rejestracyjny zostaje wymieniony po zmianie właściciela pojazdu i np. przez kilkukrotną sprzedaż pojazdu może on mieć kilka – kilkanaście takich dokumentów. Karta pojazdu raz wydana podąża za pojazdem  i jedynie jest uzupełniana wpisami, między innymi dotyczącymi kolejnych właścicieli. Tu docieramy do idei przyświecającej twórcom tegoż dokumentu. Karta pojazdu ma zapobiegać próbie rejestracji pojazdów skradzionych, dokumentując jego historię. Dzięki kolejnym wpisom późniejszy posiadacz lub urzędnik, może prześledzić „całe życie” pojazdu, od chwili pierwszej rejestracji aż po jego złomowanie.